මිළ දී ගන්න හැටි How You Can Buy

කේපොයින්ට් ඇතුළු අපේ ප්‍ර‍කාශන මිළ දී ගැනීම ඉතා ම පහසුයි. ඒවායේ මිළ හා තැපැල් ගාස්තුව දක්වා තිබේ.

දේශීය තැපැල් ගාස්තු

KPoint coverකේපොයින්ට් නවකතාව – මිළ රු. 850/= (තැපැල් ගාස්තු සමග)

ශාස්තෘ – මිළ රු. 350/= (තැපැල් ගාස්තු සමග)

විදේශීය තැපැල් ගාස්තු

කලින් මුදල් ගෙවිය යුතුයි. පහත දැක්වෙන ගිනුම් අංකයට ගෙවීම් කරන්න. (මනි ඕඩර්, පෝස්ටල් ඕඩර් ද භාර ගනු ලැබේ.)

සම්පත් බැංකු‍වේ, පානදුර ශාඛාවේ අංක 1026 1401 3806 – Creative Content Consultants (ක්‍රියේටිව් කන්ටෙන්ට් කන්සල්ටන්ට්ස්)

අන්තර්ජාලයෙන් ගෙවන්නේ නම් Transaction ID එක හෝ කවුන්ටරයෙන් ගෙවුවේ නම් ලදුපතේ ඡායාරූපයක් Email, Viber, Whatsapp, Imo අතරින් එක් ක්‍රමයකින් අදාළ ලදුපතේ ඡායාරූපයක් හා නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය දැනුම් දෙන්න.

පොත පසු දින ම තැපෑලට. විස්තර මෙම දුරකථන අංකයෙන් TP: (+94) 077 1734470

Sampath Bank, Panadura Branch
Acc. No. 1026 1401 3806
Creative Content Consultants

email: mail@contentlanka.com

TP: (+94) 077 1734470

We send the books anywhere in Sri Lanka. The relevant Postage is mentioned.

Local Postage
KPoint cover

KPoint novel – Rs. 850/= (with postage)

Shasthru novel – Rs. 350/= (with postage)

Email, Viber, Whatsapp or Imo the Transaction ID or a photo or scanned image of the receipt issued by the bank. Please call and inform us your name, postal address and the contact number immediately.

We shall post the book the following day. Call for more information: TP: (+94) 077 1734470

 

Read the following details for payment methods.

Collection of Payments to the Account: 1026 1401 3806 of Creative Content Consultants

1.0 Cash deposit to the account over the counter:

Please send us a copy of the Deposit Receipt via Email, Viber, Imo and What’s up together with your name, address and contact number so that we will be posting a copy of the novel on the following day

2.0 Online direct transfer to the account:

Please forward to us the transaction ID together with your name, address and contact number.

3.0 Payments through Pay-Pal

(To be updated)

4.0 Money Order or Postal Order

If by manually please deliver the instrument together with your name, address and contact number

5.0 If by electronic method, please SMS to 0771 734470 the Transaction Number created by the Post Office together with your name, address and contact number